Forum Sayfamıza Hoş Geldiniz... İnşallah Güzel Dakikalar Geçirirsiniz.. 
AnasayfaTakvimKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 AKP(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-1

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
SAKIL
binbaşı
binbaşı
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 422
Kayıt tarihi : 15/05/08

Kişi sayfası
motor:
motor

MesajKonu: AKP(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-1   Perş. Haz. 12, 2008 4:43 am

Partinin ad›, ADALET VE KALKINMA PARTiSi’dir.

AK PARTi
, temiz siyaset, temiz toplum, tam adalet, müreffeh
ve huzurlu bir hayat vaadiyle milletimizin kar
fl›s›na ç›km›flt›r.
Partimiz hedeflerine ula
flmada “Adalet” ve “Kalk›nma” baflat rol
oynamaktad›r.
AK PARTi, toplumda bar›fl›n, huzurun ve refah›n sa¤lanmas› için
öncelikle adaletin tesis edilmesi gerekti¤ine inanmaktad›r.
Ya
flanan sorunlar›n temelinde, adalet sistemindeki aksakl›klar›n
oldu¤una inanan
AK PARTi, sadece hukuk alan›nda de¤il, sosyal,
siyasi ve ekonomik alanda da tam ve zaman›nda adaletin
flart oldu¤unu
savunur.
‹nsanlar›m›z›n mutlulu¤u için adalet kadar, kalk›nman›n da önemli
oldu¤una inanan
AK PARTi, sürdürülebilir bir kalk›nmadan yanad›r.
Milletimizin refah ve huzuru için, artan ekonomik gelir ve fiziki
flartlar›n
iyile
fltirilmesinin yeterli olmad›¤›n› düflünen AK PARTi, çevreye
duyarl›l›k ve demokratik yönetim gibi unsurlar› da içine alan bir
kalk›nmay› hedefler.

Partinin k›salt›lm›fl ad›, AK PARTi’dir.

Bu anlamda AK ad›, ayd›nl›k ve yeni bir dönemi ça¤r›flt›r›r, fleffaf ve
temiz yönetim anlay›
fl›n› temsil eder. Ayr›ca kamusal alanda yap›lacak
görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve güven esas›n›n önemine vurgu
yapar.


Partinin amblemi ampuldür.

AK PARTi’nin amblemi stilize edilmifl yanan bir ampuldür. Ampul; ›fl›¤›, ayd›nl›¤›,
fleffaf yönetimi ifade eder. Ampuldeki yanma, hareketi ve gayreti anlat›r.
AK PARTi’nin amblemi; ampulün etraf›nda yedi ›fl›k hüzmesi vard›r. Bu ›fl›klar,
Türkiye’nin yedi bölgesini temsil eder.
AK PARTi, adaleti, kalk›nmay› ve
ayd›nlanmay› ülkemizin her bölgesinde tesis etmenin gayreti içindedir. Bunu
ba
flarmak için tüm gayret ve imkânlar›yla çal›flacakt›r.
Partinin kurumsal renkleri sar› ve siyaht›r.
Tamamlay›c› renk mavidir.
Sar›, ›fl›¤›n ve umudun rengidir. Canl›l›¤›, tevazuyu, bilgiyi ve bilgeli¤i simgeler.
‹lham vericidir. Ayn› zamanda dikkat çekme özelli¤i vard›r.
Siyah ise gücü, otoriteyi ve ba¤l›l›¤› temsil eder. Sar›, siyah ile birlikte güçlü bir
kontrast olu
flturur. Fark edilmeyi kolaylaflt›r›r.
Mavi, sakinli¤i ve güveni temsil eder. Yetene¤in, güzelli¤in ve sorumlulu¤un
rengidir. Mavi bar›
fl› ve sevgiyi sunar. Umut, inanç ve özgürlük duygular› afl›lar.
AK PARTi’nin amblemi ve renkleri, Türkiye’nin her zaman diri olan umudunu,
ayd›nl›klar›, yar›nlar›n› ve bunu gerçekle
fltirecek enerji, güç ve yetene¤e vurgu

yapar.

1- PARTi

AK PARTi
, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, baflta BM ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
ile Avrupa ‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin Korunmas› Sözle
flmesi olmak üzere
TBMM taraf›ndan onaylanm›
fl uluslar aras› belgeler, siyasi partiler kanunu, seçim
kanunlar›, di¤er ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzü¤ü ve program›na göre
te
flkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmufl siyasi bir teflekküldür.
AK PARTi, ülkemizin tarihini ve kültürel unsurlar›n› bitmez tükenmez bir enerji ve
ilham kayna¤› olarak gören, de¤i
flim ve dönüflümden rahats›z olmayacak kadar kendine
ve milletine güvenen, demokrat bir partidir.
2- SÖYLEM VE DiL
AK PARTi
, söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel de¤erleri veri
olarak kabul eder.
AK PARTi, söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate al›r.
AK PARTi, söylemlerinde anlafl›l›r, sade, tutarl›, gerçekçi, güncel ve dinamik bir dil
ve üslup kullan›r.
AK PARTii, diyalo¤a, hoflgörüye aç›k, uzlaflmac› ve birlefltirici bir dil ve üslup kullanmay›

esas al›r.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
AKP(ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-1
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Türk Siyaseti :: Siyasi Partilerimiz :: Adalet Kalkındırma Partisi ( AKP )-
Buraya geçin: