Forum Sayfamıza Hoş Geldiniz... İnşallah Güzel Dakikalar Geçirirsiniz.. 
AnasayfaTakvimKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-2

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
SAKIL
binbaşı
binbaşı
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 422
Kayıt tarihi : 15/05/08

Kişi sayfası
motor:
motor

MesajKonu: AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-2   Perş. Haz. 12, 2008 4:45 am

3- TEfiKiLAT

AK PARTi
, genel baflkanl›k dâhil, teflkilat kademelerindeki görevlerin makul bir
süreyle s›n›rland›r›lmas›ndan yanad›r.
AK PARTi, dürüstlü¤ü esas alan tüm toplumsal kesimlere aç›k, farkl› talep ve
duyarl›l›klar› siyasete ta
fl›maya uygun bir örgütlenme modelini benimser.
AK PARTi, parti içi demokrasiyi esas alan bir örgütlenmeden yanad›r.
AK PARTi, interaktif bir örgütlenme biçimini esas al›r.
AK PARTi, örgütlenme modelinde cinsiyet dâhil, hiçbir ayr›mc›l›¤› kabul etmez.
AK PARTi, teflkilat organlar›nda görev alacak kiflilerde güvenilirlik, ehliyet ve
liyakati esas al›r.
AK PARTi, teflkilatlanmada bilgiye, tecrübeye, yeni teknolojik geliflmelere ve
imkânlara aç›k bir örgütlenme modelini benimser.
AK PARTi, ülkenin tüm toplumsal kesimleriyle ve ayd›nlar›yla iletiflim kanallar›n›n
sürekli aç›k oldu¤u bir örgütlenme modelini benimser.

AK PARTi
, fleffaf bir yönetim biçiminden yanad›r.
4- L‹DER


AK PARTi
, demokrat ve interaktif bir liderlik anlay›fl›n› esas al›r.
AK PARTi, kat›l›m› ve kolektif düflünmeyi temel kabul eden ve bu tür düflüncenin
sonucuna uygun liderlik anlay›
fl›n› benimser.
AK PARTi, ilkeli olmay› esas kabul eden, geliflime ve de¤iflime aç›k bir liderlik
anlay›
fl›n› savunur.
AK PARTi, söylemlerinde aç›kl›¤› öngören liderlik anlay›fl›n› kabul eder.
AK PARTi, güvenilir, inan›l›r, tutarl› ve fleffaf olmay› benimseyen bir liderlik anlay›fl›ndan
yanad›r.
5- TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
AK PARTi
, insan› özgür bir varl›k olarak tan›mlar. Bireysel ve toplumsal özgürleflmeyi
esas kabul eder.
AK PARTi, insan›n do¤ufltan var olan; dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilemez ve
ertelenemez haklar› oldu¤unu savunur.
AK PARTi, demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk›r› olmamak kayd›yla, hiçbir
bahane ile temel hak özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yap›lamayaca¤›n› ve
oylama konusu olamayaca¤›n› savunur.
AK PARTi, her türlü iflkenceye ve insan onuruyla ba¤daflmayan cezalara karfl›d›r.
AK PARTi, anayasa, uluslar aras› bildirgeler ve sözleflmelerle kabul edilmifl insan
haklar›n›n takipçisi ve savunucusu olmay› taahhüt eder.
AK PARTi, din ve vicdan, düflünce ve ifade, giriflim özgürlü¤ü ve örgütlenme hakk›n›
vazgeçilmez ilkeler olarak her zeminde savunur; din olgusunu toplumu ayr›
flt›ran bir

unsur olarak de¤il, birle
fltirici, bütünlefltirici bir güç olarak görür

6- HUKUK

AK PARTi
, hukukun üstünlü¤ünü savunur ve hukuku, toplum olarak bir arada
ya
flamam›z›n ortak güvencelerinden kabul eder.
AK PARTi, yarg›n›n tarafs›zl›¤›n› ve tam ba¤›ms›zl›¤›n› savunur.
AK PARTi, tarafs›z ve ba¤›ms›z yarg›y›, insan haklar›n›n güvencesi ve hukuk
devletinin en önemli göstergesi kabul eder.
AK PARTi, adaleti, sadece yarg›sal faaliyetlerin isabetlili¤i ile ulafl›labilecek bir
erdem olarak de¤il, birey, toplum ve devlet hayat› ile ilgili bütün faaliyetlerde
gözetilmesi gereken ideal bir hedef olarak görür.

7- DEMOKRAS‹

AK PARTi
, fleffaf, kat›l›mc›, ço¤ulcu ve temsili bir demokrasinin bütün kurum
ve kurallar›yla yerle
flmesini savunur.
AK PARTi, demokratik toplum olmay›, bir arada yaflayabilmemizin teminat›
olarak görür.
AK PARTi, demokrasiyi bir siyaset tarz›, yönetim ve denetim biçimi olarak kabul

eder.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-2
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Türk Siyaseti :: Siyasi Partilerimiz :: Adalet Kalkındırma Partisi ( AKP )-
Buraya geçin: