Forum Sayfamıza Hoş Geldiniz... İnşallah Güzel Dakikalar Geçirirsiniz.. 
AnasayfaTakvimKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-3

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
SAKIL
binbaşı
binbaşı
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 422
Kayıt tarihi : 15/05/08

Kişi sayfası
motor:
motor

MesajKonu: AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-3   Perş. Haz. 12, 2008 4:46 am

8- S‹YASET

AK PARTi
, tüzü¤ü, program›, söylemleri ile ilkeli bir siyaseti hedefler.
AK PARTi, ilkeli, dürüst ve ahlaki bir siyaset anlay›fl› ile faaliyet göstermeyi
taahhüt eder.
AK PARTi, evrensel standartlara, ulusal de¤erlere, geleneklere ve bilgiye dayal›
bir siyaset tarz›n›, benimser.
AK PARTi, toplum mutabakat›na dayal› yeni bir anayasan›n oluflturulmas›n›
savunur.
AK PARTi, siyasi partiler ve seçim kanunlar›nda, demokratik kat›l›m› ve temsili
sa¤layacak köklü reformlar yap›lmas›ndan yanad›r.
AK PARTi, parlamentoyu millet iradesinin en üst temsili kurumu olarak görür
ve gözetir.
AK PARTi, önemli ve stratejik konularda halk›n görüflüne baflvurmay› esas kabul

eder.
9- DEVLET

AK PARTi
, hak, adalet ve özgürlükleri merkez alan bir hukuk devletini savunur.
AK PARTi, devletin ba¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n ve milletin bölünmez bütünlü¤ünü temel
ilke olarak görür.
AK PARTi, birey-devlet iliflkilerinde, güven esas›na dayal› olarak birey haklar›n›n
korunmas›n› savunur.
AK PARTi, yap›sal olarak küçük, fonksiyonel olarak güçlü bir devlet modelinden
yanad›r.
AK PARTi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yanad›r.
AK PARTi, merkeziyetçi devlet anlay›fl›ndan vazgeçilmesini öngörür.
AK PARTi, bütün kurumlar›yla devletin, demokratik bir biçimde yeniden yap›lanmas›n›
benimser.
AK PARTi, kamusal alanda yap›lacak görevlendirmelerde, adalet, ehliyet, liyakat
ve güven esas›na göre davranmay› esas kabul eder. Yetki kullan›mlar›nda partizanl›¤›

ve her türlü ayr›mc›l›¤› reddeder.
[size=9]10- LA‹KL‹K

AK PARTi, laikli¤i demokrasinin en önemli bir flart› olarak görür. Laikli¤in arkas›ndaki
temel dü
flünce, her türlü dini inanç ve felsefi kanaat karfl›s›nda devletin tarafs›zl›¤›d›r.
Bu anlamda laiklik, ayn› zamanda bir özgürlük ilkesidir. Bunun içindir ki, laiklik, bireyi
de¤il, devleti k›s›tlayan ve s›n›rlayan bir ilkedir.
AK PARTi’nin anlay›fl›na göre, devletin, inançlar, felsefi düflünceler ve kanaatler
kar
fl›s›ndaki tarafs›zl›¤›n›n bir sonucu olarak laiklik, ayn› zamanda toplumsal bir bar›fl
ilkesidir.
AK PARTi’nin laiklik anlay›fl›na göre, din ve vicdan özgürlü¤ü esast›r.

11- SOSYAL HAYAT

AK PARTi
, aile kurumunu esas alan, yerel yönetimleri yetkili k›lan ve üçüncü
sektörün azami katk›s›n› ve kat›l›m›n› sa¤layan sosyal hizmet politikalar›n› benimser.
AK PARTi, toplumun belli bir kesimini oluflturan yoksul, kimsesiz, dul ve yetim,
fiziksel ve ruhsal engelli, bak›ma muhtaç, ya
fll› ve malul kimselerin ve ayr›ca sokak
çocuklar›n›n, insanca ya
flayabilecekleri bir hayat standard›na kavuflturulmalar›n›
öngörür.
AK PARTi, flehit annelerini ve gazilerimizi kutsal bir emanet olarak kabul eder.
AK PARTi, toplumsal de¤erlere ve geleneklere sayg›y›, ulusal kültürün korunmas›n›,
toplum içindeki farkl›l›klar›n zenginlik olarak kabul edilmesini ve ço¤ulculu¤u, bütün
vatanda
fllar için sosyal güvenli¤i, sosyal geliflmiflli¤in ve toplumsal refah›n
yayg›nla
flt›r›lmas›n›, gençlerin ve kad›nlar›n toplumsal hayat içinde daha etkin bir

biçimde yer almalar›n›, takip edilmesi gereken sosyal ilkeler olarak kabul eder.[/size]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-3
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Türk Siyaseti :: Siyasi Partilerimiz :: Adalet Kalkındırma Partisi ( AKP )-
Buraya geçin: