Forum Sayfamıza Hoş Geldiniz... İnşallah Güzel Dakikalar Geçirirsiniz.. 
AnasayfaTakvimKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-4

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
SAKIL
binbaşı
binbaşı
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 422
Kayıt tarihi : 15/05/08

Kişi sayfası
motor:
motor

MesajKonu: AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-4   Perş. Haz. 12, 2008 4:47 am

12- EKONOM‹
AK PARTi
, ekonomik geliflmenin kayna¤› ve hedefi olarak insan› esas al›r.
AK PARTi, tüm kurum ve kurallar› ile iflleyen serbest piyasa ekonomisinden yanad›r.
AK PARTi, devletin ekonomideki ifllevini, düzenleyici ve denetleyici olarak tan›mlar.
AK PARTi, devletin üretip sundu¤u kamu hizmetlerinde kaliteyi ve vatandafllar›n
memnuniyetini esas al›r.
AK PARTi, kaynaklar›n bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere dayal› bir üretim ekonomisi
için seferber edilmesinden yanad›r.
AK PARTi, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i ve iflsizli¤i ülkenin en önemli
sosyo ekonomik problemi olarak görür.
AK PARTi, küreselleflmenin gerektirdi¤i yap›sal dönüflümlerin kaç›n›lmazl›¤›n› ve
en az maliyetle gerçekle
fltirilmesini savunur. Bunun en sa¤l›kl› yolunun rekabet
gücünün artt›r›lmas› oldu¤una inan›r.
AK PARTi, saydaml›k, verimlilik ve kaliteyi esas alan harcama reformunun öncelikli
ve ivedi olarak gerçekle
fltirilmesinden yanad›r.
AK PARTi, ülke yararlar›n› gözeten bir özellefltirmeden yanad›r.
AK PARTi, yolsuzluklarla mücadeleyi esas al›r.
AK PARTi, vergi mevzuat›n›n basitlefltirilmesini, vergi say›s›n›n azalt›lmas›n›, vergi
oranlar›n›n genel olarak dü
flürülmesini ve tabana yay›lmas›n› savunur.
AK PARTi, giriflim ve rekabet gücünün desteklenerek finansal yap›n›n

güçlendirilmesinden ve yeni finansman tekniklerinin geli
fltirilmesinden yanad›r.
13- E‹T‹M

AK PARTi
, toplumun talep ve beklentilerini karfl›layacak her türlü de¤iflim ve
geli
flime aç›k bir e¤itim sistemini savunur.
AK PARTi, e¤itimi, hayat boyu devam eden bir süreç olarak görür.
AK PARTi, hiçbir ayr›ma ve s›n›fland›rmaya tabi tutulmaks›z›n herkesin, ilgi, istek,
yetenek ve yeterlilikleri do¤rultusunda e¤itim haklar›ndan yararlanabilece¤i
flekilde
f›rsat e
flitli¤inden yanad›r.
AK PARTi, din e¤itim ve ö¤retiminin, kiflilerin kendi isteklerine, küçüklerin de
kanuni temsilcilerinin talebine uygun olarak verilmesinden yanad›r.
AK PARTi, e¤itim hizmetlerinin yerelleflmesinden ve özellefltirilmesinden yanad›r.
E¤itimde devletin rolü, kamusal ve özel e¤itim kurumlar› için düzenleyici ara
flt›rma
ve geli
flmeyi teflvik edici olmak ve genel e¤itim politikalar› olarak benimsenir.
AK PARTi, aile, okul ve sosyal çevre aras›nda iflbirli¤i ve dayan›flmay› sa¤layacak
bir e¤itim sisteminden yanad›r.
AK PARTi, kalk›nman›n ve geliflmenin temel flart›n›n yayg›n ve kaliteli e¤itimden
geçti¤ine inan›r.
AK PARTi, özgür ve sorgulay›c› bilimsel e¤itim anlay›fl›n›n gelifltirilmesinden yanad›r.
AK PARTi, iste¤e ba¤l› olarak, örgün e¤itimin her safhas›nda din e¤itimi verilmesinden

yanad›r.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
AKP (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ-4
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Türk Siyaseti :: Siyasi Partilerimiz :: Adalet Kalkındırma Partisi ( AKP )-
Buraya geçin: